ثبت است بر جريده عالم دوام ما هنوز ستاره نگرفته

ساقي به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما راحت ستاره بدید

زندگی بافتن یک قالیست هنوز ستاره نگرفته

زندگی بافتن یک قالیست، نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی، نقشه از اوست، تو فقط می بافی، نقشه را خوب ببین! نکند آخر کار، قالی زندگیت را نخرند. راحت ستاره بدید