هنوزم انتظار و انتظار است هنوز ستاره نگرفته

هنوزم انتظار و انتظار است * هنوزم دل به سینه بی قرار است هنوزم خواب می بینم به شبها * همان مردی که بر اسبی سوار است همان مردی که جمعه آید روزی * و این پایان خوب انتظار است راحت ستاره بدید