4/5 (1)

دانشجویان از استاد خود پرسیدند:
منطق یعنی چه؟

استاد با کمی مکث گفت: تصور کنید که دو مرد نزد من بیایند ، یکی تمیز و دیگری کثیف

اگر من به آن ها پیشنهاد کنم که استحمام کنند ، شما فکر می کنید ، کدام یک از آن دو تن خواسته مرا اجابت خواهند کرد؟

دانشجویان یکصدا گفتند: خوب مسلماً فرد کثیف!

استاد گفت: خیر به نظر من فرد تمیز خواسته مرا اجابت خواهد کرد ، چون او به حمام کردن عادت کرده و فرد کثیف قدر استحمام را نمی داند.

استاد مجدداً تأکید کرد که پس کدامیک خواسته مرا اجابت خواهد کرد؟

این بار دانشجویان با جدیت گفتند: البته فرد تمیز!

استاد بلافاصله گفت: خیر ، به نظرم فرد کثیف اجابت خواهد کرد ، چون او به استحمام بیشتر احتیاج دارد.

در این زمان مجدداً استاد به صورت استفهامی پرسید : خوب ، پس کدامیک از میهمانان خواسته مرا اجابت خواهد کرد؟

این بار دیگر دانشجویان با توجه به سخنان استاد گفتند: البته فرد کثیف!

و استاد این بار در حالی که لبخندی به لب داشت گفت: اما نه عزیزان من ، به نظر می رسد هر دو دعوت مرا اجابت خواهند کرد!
فرد تمیز به دلیل عادتی که به استحمام دارد و فرد کثیف به دلیل نیاز مبرمی که به استحمام دارد دعوت مرا اجابت خواهند کرد.

دانشجویان حسابی گیج و مبهوت شده بودند.

استاد باز هم طرح مسئله کرده و در حالی که حیرت را در چهره دانشجویان می دید سؤال کرد : «به نظر شما کدامیک از دو میهمان دعوت به استحمام را قبول خواهند کرد»

دانشجویان با سر در گمی و حیرت و البته با تردید این بار جواب دادند: هر دو!

استاد که گویی به هدف خود دست یافته بود گفت : نه ، به نظرم پاسخ صحیح هیچ کدام است!!!
چون فرد کثیف اصولاً به استحمام عادت ندارد و فرد تمیز هم به دلیل تمیز بودن نیازی به استحمام احساس نمی کنند!

دانشجویان در حالیکه در چهره آنها اعتراض مشهود بود به دلیل احترام نسبت به استاد گفتند: بله درست است و حق با شماست!!! ولی ما حسابی گیج شده ایم شما هر بار نظر قبلی خود را تغییر می دهید و اتفاقاً هر بار هم کاملاً درست استدلال می کنید و این موضوع ما را کاملاً گیج کرده و ما را در تشخیص پاسخ درست دچار مشکل می کند. ما بالاخره چطور می توانیم پاسخ درست را تشخیص دهیم؟

در حالی که رضایت در چهره استاد موج می زد همراه با لبخند شیرینی در پاسخ به ابهام و سؤال دانشجویان گفت:

«خوشحالم که بالاخره با اعتراض شما مواجه شدم ، من برای یک سؤال مشخص چهار فرضیه مطرح و هر بار یکی از آن فرضیه ها را به اثبات رساندم و شما استدلال مرا در هر مرحله پذیرفتید و مقهوم منطق همین است که برای یک مسئله قطعاً راه کارهای متعددی وجود دارد و هر کس استدلال خودش را دارد.

مرا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سروش
ایتا
اینستاگرام
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

*
*

فیلدهای ضروری علامت گذاری شده اند *