دوست

آمدي...... آمدي و در آسمان خاموش دلم "زهره"ي شدي و سخاوتت را از من دريغ نکردي دست هيم را در هياهوي خلوت شهر تنها مگذار من اکنون با هم بودنمان را به تصوير مي کشم و دست هيت را در

عشق يعني

عشق يعني اشک توبه در قنوت … خواندنش با نام غفار الذنوب عشق يعني چشمها هم در رکوع … شرمگين از نام ستارالعيوب عشق يعني سر سجود و دل سجود … ذکر يارب يارب از عمق وجود