قانون طبیعت

هنوز ستاره نگرفته

شما در طبیعتی زندگی می کنید که خدا آفریده است پس در هر طبیعتی هم باید قانون آنجا را رعایت کنید :

قانون اول ;قانون خلا یا خالی شدن ؛
هر چه انسان ازخشم، کینه ،حسد ،دروغ و….
تهی باشد بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.

۲) قانون بارش ;
فوران کردن و بی مضایقه بخشیدن،بارش مهر و عشق

۳) قانون نظم ;
همیشه بی نظمی برکت رااز بین می برد واز ما می گیرد.

۴) قانون پاکی;
پاکی جذب پاکی می شود پس خودتان را پاک کنید و این پاکی منحصر به پاکی جسم نیست بلکه پاکی ذهن ،دل و زبان واندیشه می باشد.

۵) قانون سحر خیزی;
انرژی هستی از اول صبح هرچه به روز نزدیکتر میشود کمتر میشود اوج انرژی ها اول صبح است.

۶) قانون جماعت;
یعنی با هم بودن ،جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

۷) قانون هماهنگی;
موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.

۸) قانون تنوع:
هرچند وقت یکباروسایل خانه را جابه جا کنیم لباسهای رنگارنگ بپوشیم. از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون جمود و خستگی میآورد.

۹) قانون عشق:
اگر کسی رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه دعا کنید. خوش رفتاری وسپاس نعمت موجب دوام نعمت است

داستان مدیریتی

هنوز ستاره نگرفته

یه کلاغ و یه فیل سوار هواپیما بودن، کلاغه سفارش چایی میده. چایی رو که میارن یه کمیشو میخوره باقیشو می پاشه تو صورت مهموندار!
مهموندار میگه چرا این کارو کردی؟
کلاغه میگه دلم خواست! پررو بازیه دیگه”  پررو بازی!

چند دقیقه میگذره باز کلاغه سفارش نوشیدنی میده، باز یه کمیشو میخوره باقیشو میپاشه تو صورت مهموندار
مهموندار میگه چرا این کارو کردی؟
کلاغه میگه دلم خواست! پررو بازیه دیگه، پررو بازی!

بعد از چند دقیقه کلاغه چرتش میگیره فیل به سرش میزنه که اونم یه خورده تفریح کنه، مهموندار رو صدا میکنه میگه یه قهوه براش بیارن. قهوه رو که میارن یه کمیشو میخوره باقیشو میپاشه تو صورت مهموندار!
مهموندار میگه چرا این کارو کردی؟ فیل میگه دلم خواست! پررو بازیه دیگه، پررو بازی!
اینو که میگه یهو همه مهموندارا میریزن سرش و کشون کشون تا دم در هواپیما میبرن که بندازنش پایین! فیله شروع به داد و فریاد میکنه، کلاغه بیدار میشه و بهش میگه:آخه فیل گنده ی بی مغز! تو که بال نداری مجبوری پررو بازی دربیاری؟!!

نکته مدیریتی: پیش از تقلید از دیگران، منابع خود را به دقت ارزیابی کنید.