عید نوروز
سال نو مبارک

يا مقلب القلوب و الابصار - يا مدبر اليل و النهار يا محول الحول و الاحوال - حول حالنا الي احسن الحال سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها