تغییر در راه است …

تغییرات جدید در سامانه ها و نرم افزارهای درون بانکی ، بانک صادرات ایران تغییرات ویژه در نرم افزارهای و سامانه های در اختیار مشتریان منتظر خبرهای خوبی باشید ...