بي قرار توام … هنوز ستاره نگرفته

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی …

زمان هنوز ستاره نگرفته

زمان ، طولاني مي شود براي كساني كه غصه دارند ، كوتاه مي شود براي كساني كه شاد هستند ، دير مي گذرد براي كساني كه منتظر هستند ، زود مي گذرد براي كساني كه عجله دارند ، اما ابدي مي شود براي كساني كه عاشق هستند راحت ستاره بدید

گريه هنوز ستاره نگرفته

به راستي چقدر سخت است خندان نگه داشتن لبها در زمان گريستن قلبها و تظاهر به خوشحالي در اوج غمگيني و چه دشوار و طاقت فرساست گذراندن روزهاي تنهايي در حالي كه تظاهر مي كني هيچ چيز برايت اهميت ندارد اما چه شيرين است در خاموشي و خـــلــوت به حال …