گل سپيده هنوز ستاره نگرفته

آنان که گل سپيده را کاشته اند ما را ز حضور نور انباشته اند ديروز چو دانه در دل خاک شديم امروز چو لاله قد برافراشته ايم بر صورت قابيليان پا مي گذاريم همچون حسين دين خدا را پاسداريم راحت ستاره بدید

نیایش هنوز ستاره نگرفته

عمیقترین و بهترین تعریف از عشق این است كه : عشق زاییده تنهایی است…. و تنهایی نیز زاییده عشق است… تنهایی بدین معنا نیست كه یك فرد بیكس باشد …. كسی در پیرامونش نباشد! اگر كسی پیوندی ، كششی ، انتظاری و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد …

گر بینائی چشم حقیقت بین بگشا هنوز ستاره نگرفته

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند آن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد. اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن راحت ستاره بدید

میترسم… هنوز ستاره نگرفته

میترسم از دل خود در کوچه ها خدایا می نالم از شب سرد از انتظار یارا در این سرای غربت روی مه ات ندیدم در آن سرای جاوید صورتگرم به رویا رویای عاشقانه ام صداقتی ندارد مآوای عارفانه ام حقیقتی است جانا راحت ستاره بدید