يک نفر هنوز ستاره نگرفته

زندگي دفتري از خاطرهاست يک نفر در دل شب، يک نفر در دل خاک يک نفر همدم خوشبختي هاست يک نفر همسفر سختي هاست چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد ما همه همسفريم يادمان باشد فردا حتما ناز گل را بکشيم حق به شب بو بدهيم و نخنديم ديگر …

بستان قدح هنوز ستاره نگرفته

بستان قدح از دستم ای مست که من مستم کز حلقه هشیاران این ساعت وارستم هشیار بر رندی ضدی بود و ضدی همرنگ شو ای خواجه گر فوقم اگر پستم هر چیز که اندیشی از جنگ از آن دورم هر چیز که اندیشی از مهر من آنستم تا عشق تو …

جبران خلیل جبران هنوز ستاره نگرفته

انسان می تواند آزاد باشد، بدون این که بزرگ باشد. اما هیچ انسانی نمی تواند بزرگ باشد، اگر آزاد نباشد. نتیجه: شهامت را کسی دارد که ترس را بشناسد، اما آن را مغلوب خود سازد. راحت ستاره بدید