… نوشته اند هنوز ستاره نگرفته

روز ازل که نامه ما را نوشته اند * نام تو را به صفحه دلها نوشته اند دلهاي ما حسينيه روضه هاي توست * اين ملک را به نام تو مولا نوشته اند جانا در اين حسينيه دل خوش آمدي * اين سينه را چو سينه سينا نوشته اند ما …