سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی هنوز ستاره نگرفته

آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست . پس ای برادر خوبم ، برای جانبازی در راه آرمان ها یاد بگیر که در این سیاره ی رنج صبور ترین انسان ها باشی راحت ستاره بدید