سال نو مبارک هنوز ستاره نگرفته

يا مقلب القلوب و الابصار – يا مدبر اليل و النهار يا محول الحول و الاحوال – حول حالنا الي احسن الحال سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند …