همه شاکی هستند … هنوز ستاره نگرفته

نمی دانم چرا این کشور اینطور شده که مسوولین هم شاکی هستند … وزیر راه از بهداشت شاکی است … از مسافرخانه های بین راهی که بهداشت خوبی ندارند … وزیر بهداشت از رفاه شاکی است … که بیمه ها به موقع پرداخت نمی شود … وزیر نیرو از نفت …