تفاوت را احساس کنید

ما عاشق احمدی نژاد نیستیم. دشمن روحانی هم نیستیم. اما حرف حق زیباست. فرق ره،ازکجا؟ تابه کجا؟؟؟!!! ✅ احمدی نژاد ۶۴ تا دونه سانترفیوژ زمان خاتمی رو کرد ۱۹ هزار سانترفیوژ، ⛔️ روحانی ۱۹ هزارتا رو با مذاکرات پیچیده کرد